f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงร่อนพิบูลย์
ลงวันที่ 07/01/2565

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายรณรงค์  กลับดี

หัวหน้าหมวดทางหลวงร่อนพิบูลย์

 

นางสาวจิดาภา  วิเศษราษฎร์

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงร่อนพิบูลย์

 


'