f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 11/02/2562

รายชื่อบุคลากรงานสารบรรณ
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางสาวอารมย์  ผลใหม่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานสารบรรณ

2

นางจิรายุส  วิเศษราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

3

นางสาวอทัยกาล  เปียแดง

พนักงานบริการ

 

4

นางสาวฑริตา  ทวีโชคเกษม

ลูกจ้างชั่วคราว

 

5

นางสาวปณิตา  ดิรัญเพชร์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

6

นางสาวกานต์พิชชา  แก้วอ่อน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

7

นายบุญจัง  แก้วประเสริฐ

 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

 

8

นายประมวล  ทองเนื้อเก้า

 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

 

9

นายสมใจ  แก้วประเสริฐ

 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

 

10

นายโสพล  สาครจิตร

 พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2

 

11

นายนำชัย  ละอองทอง

 พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2

 

12

นายจรัญ  ชูอินทร์

 พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2

 

13

นายไพโรจน์  แก้วประจุ

 พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2

หัวหน้างานสถานที่ 

14

นางสุภาพร  แก้วประจุ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

15

นางวิลาศ  จินดารัศมี

ลูกจ้างชั่วคราว

 

16

นางจารึก  ฤทธาภิรมย์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

17

นางสาวอรวรรณ  ราตรีลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

 

18

นางสาวอารีย์  ชนาชล

ลูกจ้างชั่วคราว

 

19

นายอมรชัย  แสงเงิน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

20

นายวุฒิชัย  แสงทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

21

นายจิรวัฒน์  รัตนบุรี

ลูกจ้างชั่วคราว

 

22

นายนฤเดช  ชูศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

 

23

นายวีระยุทธ  แสงเงิน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

24

นายบุญเกียรติ  แก้วเมฆ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

25

นายเอกชัย  ณะสุวรรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

26

นายชริน  หนูช่วย

ลูกจ้างชั่วคราว

 

27

นายวัชรพงษ์  สมัย

ลูกจ้างชั่วคราว

 

28

นางสาววาสนา  ช่วยรักษา

ลูกจ้างชั่วคราว

 

29

นายโสภณ  ใยทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 


'