f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงทุ่งสง
ลงวันที่ 07/01/2565

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายสิทธิโชค  ไพจิตรวิจารณ์

 

หัวหน้าหมวดทางหลวงทุ่งสง

 

   

 


'