f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 11/02/2562

รายชื่อบุคลากรงานสารสนเทศ
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายสมยศ  ถาวร

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

หัวหน้างานสารสนเทศ

2

นางมนปริยา  กำลังเกื้อ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

3

นางลำดวน  แก้วอ่อน

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

 

4

นายขจรศักดิ์  ไชยรัตน์

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

5

นางประภาศรี  ถาวร

ลูกจ้างชั่วคราว

 

6

นางสาวผุสรัตน์  หมื่นแป้น

ลูกจ้างชั่วคราว

 

7

นางธิดารัตน์  แก้วประสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

8

นางสาวอุมาพร  เพชรสีทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

'