f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงช้างกลาง
ลงวันที่ 07/01/2565

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายอนิรุจน์  เหมทานนท์

หัวหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง

 

       

'