f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ฝ่ายวิศวกรรม
ลงวันที่ 05/02/2562

ลำดับที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายวินัย  กู้เมือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

 

2

นายไชยรัตน์  ชาตอริยะกุล

หัวหน้าแผนงาน

 

3

นายมงคลพันธ์   แซ่หลี

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

 

4

นายณัฐพงศ์  วีระวรรณ

หัวหน้างานปรับซ่อม

 


'