f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 28/03/2565

ลำดับที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางสาวสุนันทา เหรียญขำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

2

นางจิรายุส  วิเศษราศฎร์

หัวหน้างานสารบรรณ

 

3

นางนิภา  เณรานนท์

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 

4

นางมนปริยา  กำลังเกื้อ

หัวหน้างานสารสนเทศ

 

5

นางพนิดา  จุระกะนิสก์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

'