f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 11/02/2562

รายชื่อบุคลากรงานพัสดุและสัญญา
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายกิตติพงศ์ แก้วลายทอง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

2

นางอมรา  ชำนาญกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

3

นางนิภา  เณรานนท์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

4

นางนัยรัตน์  เปียแดง

พนักงานธุรการ

 

5

นางสาวขณิฐา  บำรุงศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

 

6

นางสาวอังคณา  แก้วประสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

7

นางสาวอนุตตรีย์  ศรีสะอาด

ลูกจ้างชั่วคราว

 


'