f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การถ่ายทอดความรู้
ลงวันที่ 21/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน Google Application 60 ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานโปรแกรม OCAM Screen Recorder 69 ดาวน์โหลด
คุู่มือการใช้งานโปรแกรม Teamviewer 62 ดาวน์โหลด
คุู่มือการสร้าง QR Code Online 62 ดาวน์โหลด

'