f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การถ่ายทอดความรู้
ลงวันที่ 04/10/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน Google Application 579 ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานโปรแกรม OCAM Screen Recorder 965 ดาวน์โหลด
คุู่มือการใช้งานโปรแกรม Teamviewer 798 ดาวน์โหลด
คุู่มือการสร้าง QR Code Online 859 ดาวน์โหลด
คู่มือรายงานการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 16 155 ดาวน์โหลด
สรุปมติที่ประชุมจากการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง การขยายหรืองดหรือลดค่าปรับ 212 ดาวน์โหลด
สรุปมติที่ประชุมจากการประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การบริหารสัญญา (ถัวจ่าย) 36 ดาวน์โหลด
สรุปมติที่ประชุมจากการประชุมสัญจร ครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางในการแก้ไขแบบก่อสร้าง 36 ดาวน์โหลด
สรุปมติที่ประชุมจากการประชุมสัญจร ครั้งที่ 4 เรื่อง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการระวังชี้แนวเขต 32 ดาวน์โหลด
สรุปมติที่ประชุมจากการประชุมสัญจร ครั้งที่ 5 เรื่อง การบริหารเครื่องจักรกลกรมทางหลวง 34 ดาวน์โหลด

'