f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปริมาณจราจรบนทางหลวง
ลงวันที่ 08/03/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (AADT) บนทางหลวงในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 16 (ล่าสุด ปีพ.ศ. 2566) 635 ดาวน์โหลด

'