f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช

คำอธิบาย :

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช


เพื่อนำผลสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป


โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด