f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 บุคลากร ส่วนแผนงาน
2 บุคลากร ส่วนสำรวจและออกแบบ
3 บุคลากร ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
4 บุคลากร ส่วนเครื่องกล
5 บุคลากร ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
6 บุคลากร ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
7 บุคลากร ส่วนอำนวยความปลอดภัย
8 บุคลากร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 บุคลากร ส่วนไฟฟ้า
10 บุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป