f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 27/06/2565

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 16 

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

1.กำกับดูแลการบริหารงานของแขวงทางหลวง และหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

2.พิจารณาอนุมัติ กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนก่อสร้าง ส่วนเครื่องจักรกล ส่วนแผนงาน ส่วนสำรวจและออกแบบ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ส่วนอำนวยความปลอดภัย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนไฟฟ้า และงานอื่นๆ

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำแหน่งที่ 1

1.กำกับดูแล การบริหารงานของแขวงทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

2.กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนก่อสร้าง ส่วนเครื่องกล และงานอื่นๆ

3.จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพและปรับปรุงการปฏิงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 16

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำแหน่งที่ 2

1.กำกับดูแล การบริหารงานของแขวงทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

2.กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของส่วนแผนงาน ส่วนสำรวจและออกแบบ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ส่วนอำนวยความปลอดภัย และงานอื่นๆ

 

แขวงทางหลวงในสังกัด

1.แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

2.แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

3.แขวงทางหลวงพัทลุง

4.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 

5.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

6.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

หน้าที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

1. วางแผนการดำเนินงาน งานบำรุงปกติ งานบำรุงพิเศษ งานบำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะ และงานรักษาสภาพทาง
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ของหน่วยงาน และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของกรมทางหลวง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


'