f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 eb-ศ.34/2563 ลงวันที่ 1 พฤศภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย โดยการเปลี่ยนเกาะกลางแบบสีเป็นเกาะแบบ Raised Madian ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน - บ้านโฉ ที่ กม.21+250 - ที่ กม.26+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 eb-ศ.23/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.41+120 - กม.44+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 eb-ศ.26/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จำปา ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 eb-ศ.25/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม.269+844 - กม.275+790 LT. และ กม.269+680 - กม.275+850 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 eb-ศ.24/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ไม้หลา - ลานสกา ระหว่าง กม.9+000 - กม.11+000 LT.,RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 eb-ศ.22/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ทุ่งชุมพล - ลานข่อย ตอน 1 กม.42+625 - กม.45+165 ปริมาณงาน 2.540 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 eb-ศ.20/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทำการปรับปรุงและขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ - บางหล่อ ระหว่าง กม.112+475 - กม.113+400 ปริมาณงาน 0.925 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 eb-ศ.21/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทำการขยายทางจราจร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งใหญ่ - บางรูป ระหว่าง กม.50+933 - กม.54+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 eb-ศ.33/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.7+590 - กม.8+590 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 eb-ศ.31/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชิงสมอ - พุมเรียง ระหว่าง กม.0+065 - กม.1+262 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 eb-ศ.28/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงโครงการปรับปรุงเป็นทาง Climbing Lane ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.308+725 - กม.312+455 (NB.,SB.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 eb-ศ.32/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทำการปรับปรุงและขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ระหว่าง กม.46+880 - กม.47+880 ปริมาณงาน 1.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 eb-ศ.29/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง ระหว่าง กม.9+475 - กม.12+785 LT (เป็นตอน ๆ) และ ระหว่าง กม.9+475 - กม.12+890 RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 eb-ศ.27/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทำการจ้างงาน HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS เสาสูง 20 เมตร มาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ระหว่าง กม.3+800 - กม.12+900 ปริมาณงาน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 eb-ศ.30/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ