f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ลงวันที่ 05/07/2566

เผยแพร่บทความเพื่อประโชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1.ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

2.ขอบันทึกประจำวันคดีอาญา

3.ขอบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน

4.ขอรายการเสียภาษี

5.ขอข้อมข่าวสารจำนวนมาก

สามารดูบทความย้อนหลังได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) (oic.go.th)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บทความข้อมูลข่าวสาร 24 ดาวน์โหลด

'