f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชาสัมพันธ์การแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566
ลงวันที่ 29/06/2566

ประชาสัมพันธ์การแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566  ทางเว็บไซต์ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (bitco.ltd)  หรือสแกน QRcode จากภาพได้เลยค่ะ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566


'