f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
29 มกราคม 2563 นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 29/01/2563

29 มกราคม 2563 นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 16 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


'