f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 25/07/2566 ถึง 19/07/2568 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23/06/2566 ถึง 25/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติฯ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 06/06/2566 ถึง 14/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบปฏิบัติฯ และประกาศเพิ่มเติม
4 ประกาศรับสมัคร 22/05/2566 ถึง 02/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/02/2566 ถึง 14/02/2568 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22/12/2565 ถึง 22/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 09/12/2565 ถึง 09/12/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศรับสมัคร 24/11/2565 ถึง 08/12/2565 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 03/11/2565 ถึง 20/10/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/09/2565 ถึง 30/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานโยธา
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16/09/2565 ถึง 29/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
12 ประกาศรับสมัคร 01/09/2565 ถึง 14/09/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน 2 อัตรา
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 15/08/2565 ถึง 05/08/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานโยธา
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12/07/2565 ถึง 20/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานโยธา
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28/06/2565 ถึง 11/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้า และพนักงานโยธา กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ