f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 19/05/2563 ถึง 01/06/2563 ประกาศเลื่อนการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/05/2563 ถึง 14/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่16 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20/11/2562 ถึง 13/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ ตำแหน่งพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 10/09/2562 ถึง 10/09/2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 14/08/2562 ถึง 29/11/2562 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การสอบพนักงานราชการในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 05/08/2562 ถึง 09/08/2562 รับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 62
7 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08/11/2561 ถึง 08/11/2563 ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานเครื่องกล พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร (คนพิการ) และ พนักงานโยธา (คนพิการ)
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 30/08/2561 ถึง 07/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานเครื่องกล พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร (คนพิการ) และ พนักงานโยธา (คนพิการ)
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 30/08/2561 ถึง 07/09/2561 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2.ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ 3. ประกาศผังที่นั่งสอบ
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30/08/2561 ถึง 07/09/2561 รับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา และ รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา (ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารแนบ)