f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 11/02/2562

รายชื่อบุคลากรงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายณัฐพงศ์  วีระวรรณ์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

หัวหน้างานปรับซ่อม

2

นายอำนาจ  เกิดบัวทอง

พข.เครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2

 

3

นายสมพงษ์  แก้วประสิทธิ์

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 3

 

4

นายวิรุณ  ฤทธาภิรมย์

พข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2

 

5

นายกุศล  รอดสีเสน

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 4

 

6

นายสายัญ  เสนากัสป์

พข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 2

 

7

นายวิรัตน์  จีบโจง

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

 

8

นายเสน่ห์  ศรีแจ่ม

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

 

9

นายสมนึก  เพอสม

พนักงานเครื่องกล

 

10

นายด่วน  มาศเสม

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

 

11

นายอิทธิชัย  เกิดบัวทอง

คนงาน

 

12

นายภูษิต  พรหมดนตรี

คนงาน

 

13

นายพิชิตพงศ์  แก้วประสิทธิ์

คนงาน

 

14

นางสาวพรทิพย์  แสงเงิน

คนงาน

 

15

นายวิมล  แก้วโสภาค

คนงาน

 

16

นายสินชัย  แซ่ลิ่ม

คนงาน

 

17

นางสาวจันทมาศ  แก้วไทย

คนงาน

 

 


'