f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 11/02/2562

รายชื่อบุคลากรงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายณัฐกณฑ์  โคตโน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

2

นางพับ  เปียแดง

พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2

 

3

นายถาวร  เพชรรามวงศ์

พข.เครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2

 

4

นายศราวุธ  เกื้อภักดิ์

ช่างสี ระดับ ช 4

 

5

นายศักชัย  โชติชาติ

พข.เครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2

 

6

นายสมเชษฐ  เมืองประทับ

พนักงานก่อสร้าง

 

7

นายยุทธพงค์  รุ่งเมือง

พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

 

8

นายณัฐพงศ์  แก้วลายทอง

พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

 

9

นางสุชาดา  หมานมา

คนงาน

 

10

นายจำรูญ  หมื่นแป้น

คนงาน

 

11

นางสาววันเพ็ญ  นาควานิช

คนงาน

 

12

นายสมคิด  ทองเอม

คนงาน

 

13

นายจารึก  ช่องลมกรด

คนงาน

 

14

นายไพฑูร  คงเรือง

คนงาน

 

15

นายกิติศักดิ์  เกื้อภักดิ์

คนงาน

 

16

นายปรมินทร์  ทองเนื้อห้า

คนงาน

 

17

นายทรงกลด  แก้วปลอด

คนงาน

 

18

นายสิทธิ์พร  รัตนคช

คนงาน

 

19

นายสมพร  ดำเกลี้ยง

คนงาน

 

20

นางจินตนา  รุ่งเมือง

คนงาน

 

21

นายณัฐวุฒิ  รุ่งเมือง

คนงาน

 

22

นายบุญฤทธิ์  หมื่นแป้น

คนงาน

 

23

นางลัดดาวัลย์  เกื้อภักดิ์

คนงาน

 

24

นายกิตติศักดิ์  คำแหง

คนงาน

 

 


'