f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 11/02/2562

รายชื่อบุคลากรงานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางพนิดา  จุระกะนิสก์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

2

นางสาวพัชรียา  จินาวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

3

นางสาวจุฬาวรรณ  แสงเงิน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

4

นางสาวศิริลักษณ์  คงศรีจันทร์

พนักงานธุรการ

 

5

นางปัทมา  เมืองประทับ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

6

นางสาวนิลุบล  ไทยเกื้อ

ลูกจ้างชั่วคราว

 


'