f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 16 โดยส่วนเครื่องกล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำของยานพาหนะในความควบคุมดูแลของสำนักฯ
ลงวันที่ 16/03/2563

16 มี.ค.63 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โดยส่วนเครื่องกล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำของยานพาหนะในความควบคุมดูแลของสำนักฯ จำนวนทั้งสิ้น 17 รายการ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของกรมทางหลวง ผลการตรวจสอบ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกรายการ


'