f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โดยส่วนเครื่องกล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำของยานพาหนะในความควบคุมดูแลของสำนักฯ
ลงวันที่ 20/11/2566
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โดยส่วนเครื่องกล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำของยานพาหนะในความควบคุมดูแลของสำนักฯ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของกรมทางหลวง ผลการตรวจสอบ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกรายการ
 

'