f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ COVID-19 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 22/05/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ COVID-19 สำนักงานทางหลวงที่ 16
ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่16 (นครศรีธรรมราช) ยังคงร่วมรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยการ
- สวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- จัดตั้งเจลล้างมือไว้ให้บริการก่อนเข้าอาคาร
- ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำงานโดยเหลื่อมเวลากัน
- ปฏิบัติต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


'