f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2563 นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกรมทางหลวง และรัฐบาล
ลงวันที่ 25/03/2563

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2563 นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกรมทางหลวง และรัฐบาล ดังนี้

1.ทำการคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการทุกราย โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
2.จัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่าง ๆ
3.แจกหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)และเจลล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่
4.จะดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


'